840477 | 18:1 (Δ9-Trans) PG

1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (sodium salt)

18:1 (Δ9-Trans) PG

Powder

Size SKU Packaging Price
25mg 840477P-25mg 840477P-25mg 1 x 25mg $230.00
Request Bulk Pricing

Info

18:1 (Δ9-Trans) PG

1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (sodium salt)

Data
Hygroscopic
Yes
Light Sensitive
No
Molecular Formula
C42H78O10PNa
Percent Composition
C 63.29%, H 9.86%, Na 2.88%, O 20.07%, P 3.89%
Purity
>99%
Stability
1 Year
Storage Temperature
-20°C
CAS Number
322647-40-5
CAS Registry Number is a Registered Trademark of the American Chemical Society
Formula Weight
797.026
Exact Mass
796.523
Synonyms
1,2-di-(9E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (sodium salt)
PG(18:1(9E)/18:1(9E))
References

Rues RB, Dong F, Dötsch V, Bernhard F. Systematic optimization of cell-free synthesized human endothelin B receptor folding. Methods. 2018 Sep 1;147:73-83. doi: 10.1016/j.ymeth.2018.01.012. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29378315.

PubMed ID: 29378315
Certificates of Analysis

Related Products

Cart

Item Price Qty.
${ item.sku }
Base Price: $${ (item.price - (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150))).toFixed(2) }
Custom Packaging: +${ (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150)).toFixed(2) }

Change Custom Packaging
$ ${ item.total.toFixed(2) }
Subtotal: ${ cart.itemSubtotal|money }
${ adjustment.name } ${ adjustment.amountAsCurrency }
Order Total: ${ cart.totalPriceAsCurrency }