700224 | 3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3

3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3

3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3

Powder

Size SKU Packaging Price
1mg 700224P-1mg 700224P-1mg 1 x 1mg $637.70
Request Bulk Pricing

Info

3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3

3β,7α-Dihydroxycholest-5-enoic acid-d3

Data
Hygroscopic
No
Light Sensitive
No
Molecular Formula

C27H41D3O4

Percent Composition

C 74.44%, H 10.87%, O 14.69%

Purity
>99%
Stability
1 Year
Storage Temperature
-20°C
CAS Number
2342573-95-7
CAS Registry Number is a Registered Trademark of the American Chemical Society
Formula Weight
435.65
Exact Mass
435.34
Certificates of Analysis

Related Products

700361
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate-d4 Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate-d4 Buy Now
700360
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate Buy Now
700368
3α,7α-dihydroxy-5β-cholestanoic acid-d5 3α,7α-dihydroxy-5β-cholestanoic acid-d5 Buy Now
700370
3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholestanoic acid-d5 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholestanoic acid-d5 Buy Now

Cart

Item Price Qty.
${ item.sku }
Base Price: $${ (item.price - (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150))).toFixed(2) }
Custom Packaging: +${ (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150)).toFixed(2) }

Change Custom Packaging
$ ${ item.total.toFixed(2) }
Subtotal: ${ cart.itemSubtotal|money }
${ adjustment.name } ${ adjustment.amountAsCurrency }
Order Total: ${ cart.totalPriceAsCurrency }