700194 | 7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3

7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3

7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3

Powder

Size SKU Packaging Price
1mg 700194P-1mg 700194P-1mg 1 x 1mg $731.67
Request Bulk Pricing

Info

7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3

7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3

Data
Hygroscopic
No
Light Sensitive
No
Molecular Formula

C27H39D3O4

Percent Composition

C 74.78%, H 10.46%, O 14.76%

Stability
1 Year
Storage Temperature
-20°C
CAS Number
2342573-89-9
CAS Registry Number is a Registered Trademark of the American Chemical Society
Formula Weight
433.64
Exact Mass
433.33
Certificates of Analysis

Related Products

700136
7α,27-dihydroxycholesterol-d6 7α,27-dihydroxycholesterol-d6 Buy Now
700112
7α-hydroxycholestenone-d7 7α-hydroxycholestenone-d7 Buy Now
700078
7α,25-dihydroxycholesterol-d6 7α,25-dihydroxycholesterol-d6 Buy Now
700059
27-hydroxycholesterol-d6 27-hydroxycholesterol-d6 Buy Now

Cart

Item Price Qty.
${ item.sku }
Base Price: $${ (item.price - (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150))).toFixed(2) }
Custom Packaging: +${ (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150)).toFixed(2) }

Change Custom Packaging
$ ${ item.total.toFixed(2) }
Subtotal: ${ cart.itemSubtotal|money }
${ adjustment.name } ${ adjustment.amountAsCurrency }
Order Total: ${ cart.totalPriceAsCurrency }