700119 | 7α,24(R/S)-dihydroxycholesterol-d7

7α,24(R/S)-dihydroxycholesterol-d7

7α,24(R/S)-dihydroxycholesterol-d7

Powder

Size SKU Packaging Price
1mg 700119P-1mg 700119P-1mg 1 x 1mg $606.85
Request Bulk Pricing

Info

7α,24(R/S)-dihydroxycholesterol-d7

7α,24(R/S)-dihydroxycholesterol-d7

Data
Hygroscopic
No
Light Sensitive
No
Molecular Formula
C27H39D7O3
Percent Composition
C 76.18%, H 12.55%, O 11.28%
Purity
>99%
Stability
1 Year
Storage Temperature
-20°C
CAS Number
2260669-20-1
CAS Registry Number is a Registered Trademark of the American Chemical Society
Formula Weight
425.695
Exact Mass
425.389
Synonyms
111113
Certificates of Analysis

Related Products

700137
7ß,27-dihydroxycholesterol-d6 7ß,27-dihydroxycholesterol-d6 Buy Now
700136
7α,27-dihydroxycholesterol-d6 7α,27-dihydroxycholesterol-d6 Buy Now
700120
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7 7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7 Buy Now
700078
7α,25-dihydroxycholesterol-d6 7α,25-dihydroxycholesterol-d6 Buy Now

Cart

Item Price Qty.
${ item.sku }
Base Price: $${ (item.price - (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150))).toFixed(2) }
Custom Packaging: +${ (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150)).toFixed(2) }

Change Custom Packaging
$ ${ item.total.toFixed(2) }
Subtotal: ${ cart.itemSubtotal|money }
${ adjustment.name } ${ adjustment.amountAsCurrency }
Order Total: ${ cart.totalPriceAsCurrency }