700078 | 7α,25-dihydroxycholesterol-d6

7α,25-dihydroxycholesterol-d6

7α,25-dihydroxycholesterol-d6

Powder

Size SKU Packaging Price
1mg 700078P-1mg 700078P-1mg 1 x 1mg $963.55
Request Bulk Pricing

Info

7α,25-dihydroxycholesterol-d6

7α,25-dihydroxycholesterol-d6

Data
Hygroscopic
No
Light Sensitive
No
Molecular Formula
C27H40D6O3
Percent Composition
C 76.36%, H 12.34%, O 11.30%
Purity
>99%
Stability
1 Year
Storage Temperature
-20°C
CAS Number
2260669-11-0
CAS Registry Number is a Registered Trademark of the American Chemical Society
Formula Weight
424.689
Exact Mass
424.382
Synonyms
26,26,26,27,27,27-hexadeutero-7α,25-dihydroxycholesterol
111117
References

Karuna R, Christen I, Sailer AW, Bitsch F, Zhang J. Detection of dihydroxycholesterols in human plasma using HPLC-ESI-MS/MS. Steroids. 2015 Jul;99(Pt B):131-8. doi: 10.1016/j.steroids.2015.02.002. Epub 2015 Feb 12. PMID: 25683891.

PubMed ID: 25683891
Certificates of Analysis

Related Products

700194
7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3 7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3 Buy Now
700136
7α,27-dihydroxycholesterol-d6 7α,27-dihydroxycholesterol-d6 Buy Now
700112
7α-hydroxycholestenone-d7 7α-hydroxycholestenone-d7 Buy Now
700059
27-hydroxycholesterol-d6 27-hydroxycholesterol-d6 Buy Now

Cart

Item Price Qty.
${ item.sku }
Base Price: $${ (item.price - (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150))).toFixed(2) }
Custom Packaging: +${ (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150)).toFixed(2) }

Change Custom Packaging
$ ${ item.total.toFixed(2) }
Subtotal: ${ cart.itemSubtotal|money }
${ adjustment.name } ${ adjustment.amountAsCurrency }
Order Total: ${ cart.totalPriceAsCurrency }