700047 | 5α,6α-epoxycholestanol-d7

cholestanol, 5α,6α-epoxy-d7

5α,6α-epoxycholestanol-d7

Powder

Size SKU Packaging Price
1mg 700047P-1mg 700047P-1mg 1 x 1mg $437.00
Request Bulk Pricing

Info

5α,6α-epoxycholestanol-d7

cholestanol, 5α,6α-epoxy-d7

Data
Hygroscopic
No
Light Sensitive
No
Molecular Formula
C27H39O2D7
Percent Composition
C 79.15%, H 13.04%, O 7.81%
Purity
>99%
Stability
1 Year
Storage Temperature
-20°C
CAS Number
127685-38-5
CAS Registry Number is a Registered Trademark of the American Chemical Society
Formula Weight
409.696
Exact Mass
409.394
Certificates of Analysis

Related Products

700140
6-keto-5α-hydroxycholesterol 6-keto-5α-hydroxycholesterol Buy Now
700138
7-dehydrodesmosterol 7-dehydrodesmosterol Buy Now
700118
zymostenol zymostenol Buy Now
700117
zymostenol-d7 zymostenol-d7 Buy Now

Cart

Item Price Qty.
${ item.sku }
Base Price: $${ (item.price - (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150))).toFixed(2) }
Custom Packaging: +${ (item.options.custompackaging * 4.2 + (item.options.custompackaging > 50 ? 250 : 150)).toFixed(2) }

Change Custom Packaging
$ ${ item.total.toFixed(2) }
Subtotal: ${ cart.itemSubtotal|money }
${ adjustment.name } ${ adjustment.amountAsCurrency }
Order Total: ${ cart.totalPriceAsCurrency }