Buy Lipids

Phytosphingosine & Derivatives

Phytosphingosine & Derivatives

 • 860610 - N-18:0 Phytosphingosinebuy
 • 860609 - N-08:0 Phytosphingosinebuy
 • 860608 - N-02:0 Phytosphingosinebuy
 • 860604 - Phytosphingosine-N,N-Dimethylbuy
 • 860603 - Phytosphingosine Phosphocholinebuy
 • 860602 - D-ribo-phytosphingosine (C17 base)buy
 • 860491 - D-ribo-Phytosphingosine-1-Phosphatebuy
 • 860499 - D-ribo-Phytosphingosinebuy

Phytoceramides

 • 860924 - N-24:0(2R-OH) Phytosphingosinebuy
 • 860724 - N-24:0 Phytosphingosinebuy
 • 860617 - N-16:0 Phytosphingosinebuy