Buy Lipids

Bioactive Lipids

KRN7000

 • 867000 - KRN7000buy

Lipid Oxidation Products

 • 870604 - oxPAPCbuy
 • 870608 - 4-HNE-dimethylacetalbuy
 • 870606 - POVPCbuy
 • 870602 - PGPCbuy
 • 870600 - PAzePCbuy
 • 870601 - Azelaoyl-PAFbuy
 • 870605 - 16:0-09:0 (ALDO) PCbuy

N-Acylglycine (NAGly)

 • 870819 - N-oleoylglycinebuy
 • 870818 - N-arachidonoylglycinebuy
 • 870817 - N-palmitoylglycinebuy

Acyl Carnitine Lipids

 • 870853 - ST1326buy
 • 870850 - C12 Carnitinebuy
 • 870851 - C16 Carnitinebuy
 • 870852 - C18:1(Δ9-cis) Carnitinebuy
 • 870855 - 3-Me-Glutaryl Carnitinebuy

Plant Lipids

Sterols

 • 700126 - campesterolbuy
 • 700092 - campesterol-d6buy
 • 700121 - sitostanolbuy
 • 700095 - sitosterolbuy
 • 700148 - sitosterol-d7buy
 • 700062 - stigmasterolbuy

Glycolipids

 • 840523 - MGDGbuy
 • 840524 - DGDGbuy
 • 840525 - SQDGbuy

Betaine Lipids

 • 857464 - DGTSbuy
 • 857463 - DGTS-d9buy

Alkylphosphocholines

 • 850334 - MAPCHO®-10buy
 • 850336 - MAPCHO®-12buy
 • 860336 - MAPCHO®-12-d38buy
 • 850338 - MAPCHO®-14buy
 • 850337 - MAPCHO®-16buy

2-Hydroxyoleic Acid

 • 791056 - 2-OHOAbuy

FAHFA

 • 900410 - 5-PAHSAbuy
 • 900409 - 9-PAHSAbuy
 • 860409 - 9-PAHSA-d9buy
 • 860410 - 5-PAHSA-d9buy

Bioactive Ceramides

 • 857400 - C6-Urea-Ceramidebuy
 • 857401 - C16-Urea-Ceramidebuy
 • 857450 - C6-Pyridinium-Ceramidebuy
 • 860459 - Adamantanyl GlcCerbuy
 • 860479 - Adamantanyl Galactosyl(ß) Ceramidebuy

Sphingosine-1-Phosphate (S1P)

 • 860641 - Sphingosine-1-Phosphate (d17:1)buy
 • 860494 - Sphingosine-1-Phosphate (DMA Adduct)buy
 • 860552 - Biotin S1Pbuy
 • 860492 - Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)buy
 • 860662 - Sphingosine-1-Phosphate (d20:1)buy

PAF & PAF Analogs

 • 840009 - PAF (from Heart PC)buy
 • 840008 - Lyso PAF (from Heart PC)buy
 • 880622 - 16:0-02:0 PCbuy
 • 878130 - C16-18:1 PEbuy
 • 878100 - C17-02:0 PCbuy
 • 810857 - 14:0 NPS PCbuy
 • 878119 - C16 Lyso PAFbuy
 • 878101 - C17 Lyso PAFbuy
 • 878120 - C18 Lyso PAFbuy
 • 878126 - C18:1 Lyso PAFbuy
 • 878110 - C16-02:0 PCbuy
 • 878115 - C16-04:0 PCbuy
 • 878112 - C16-18:1 PCbuy
 • 878122 - C16-20:3 PCbuy
 • 878113 - C16-20:4 PCbuy
 • 878123 - C16-20:5 PCbuy
 • 878124 - C16-22:6 PCbuy
 • 878114 - C18-02:0 PCbuy
 • 878116 - C18-04:0 PCbuy
 • 878118 - C16-02:0 DGbuy

Liponucleotides

 • 870520 - 18:1 CDP DGbuy
 • 870510 - 16:0 CDP DGbuy

Receptor Agonist/Antagonist

 • 857347 - VPC 51299buy
 • 857345 - VPC 01091buy
 • 857368 - VPC 01211buy
 • 860478 - cis-4-methylsphingosinebuy
 • 800715 - N-P Serine PAbuy
 • 800725 - N-P Tyrosine PAbuy
 • 857340 - VPC 32183 (S)buy
 • 857341 - VPC 12249 (S)buy
 • 857346 - VPC 44116buy
 • 857350 - VPC 32179 (R)buy
 • 857353 - VPC 31143 (R)buy
 • 857360 - VPC 23019buy
 • 857365 - VPC 24191buy
 • 857367 - VPC 23153buy
 • 857390 - W146buy
 • 857391 - W140buy
 • 857392 - (R)-FTY720-OMebuy
 • 857393 - THIbuy
 • 857397 - NIBR189buy

TLR-4 Agonist

 • 699500 - Kdo2-Lipid A (KLA)buy

Inositol Phosphates

 • 850113 - IP3(1,3,4)buy
 • 850114 - IP3(1,3,5)buy
 • 850115 - IP3(1,4,5)buy
 • 850116 - IP4(1,3,4,5)buy

Endocannabinoids/Anandamides

 • 900411 - arachidonic acid-alkynebuy
 • 810106 - NBD AAbuy
 • 861810 - arachidonic acid-d11buy
 • 870431 - C17:1 anandamidebuy
 • 870432 - C18:1 anandamidebuy
 • 870430 - C20:4 anandamide (AEA)buy
 • 810107 - NBD AEAbuy
 • 857465 - AEA-d4buy
 • 857466 - AEA-d11buy
 • 870436 - C16:0 anandamide phosphatebuy
 • 870437 - C17:0 anandamide phosphatebuy
 • 870438 - C18:1 anandamide phosphatebuy
 • 870439 - C18:2 anandamide phosphatebuy
 • 870440 - C20:4 anandamide phosphatebuy
 • 872100 - 18:1 PE-N-20:4buy
 • 872101 - 16:0-20:4 PE-N-20:4buy
 • 870450 - 2-AGbuy
 • 810108 - NBD 2-AGbuy
 • 870451 - 2-OGbuy
 • 800740 - N-16:0 L-Serinebuy
 • 800730 - N-16:0 L-Serine MeEsterbuy
 • 800741 - N-18:1 L-Serinebuy
 • 800731 - N-18:1 L-Serine MeEsterbuy
 • 800742 - N-20:4 L-Serine (ARA-S)buy
 • 800732 - N-20:4 L-Serine MeEsterbuy

Lysyl Phosphatidylglycerol

 • 840520 - 16:0 Lysyl PGbuy
 • 840521 - 18:1 Lysyl PGbuy

Diacylglycerol Pyrophosphate (DGPP)

 • 810800 - 08:0 DGPPbuy
 • 810811 - 18:1 DGPPbuy

Lysosomal PLA2 Substrates

 • 860526 - 1-O-Acyl-Ceramidebuy
 • 999971 - 1-C16 Ether MGbuy
 • 878118 - C16-02:0 DGbuy

LPA & Cyclic LPA

 • 857119 - 06:0 Lyso PAbuy
 • 857120 - 14:0 Lyso PAbuy
 • 857123 - 16:0 Lyso PAbuy
 • 857127 - 17:0 Lyso PAbuy
 • 857128 - 18:0 Lyso PAbuy
 • 857130 - 18:1 Lyso PAbuy
 • 857125 - 20:4 Lyso PAbuy
 • 857223 - C16 LPAbuy
 • 857228 - C18 LPAbuy
 • 857230 - C18:1 LPAbuy
 • 857323 - 16:0 Cyclic LPAbuy
 • 857324 - 17:0 Cyclic LPAbuy
 • 857328 - 18:1 Cyclic LPAbuy
 • 857225 - C16 Cyclic LPAbuy
 • 857231 - C18:1 Cyclic LPAbuy

Inhibitors

Inhibitors of Sphingolipid Metabolism

 • 860455 - N-C12-deoxysphingosinebuy
 • 860456 - N-C16-deoxysphingosinebuy
 • 860467 - N-C16-desoxymethylsphingosinebuy
 • 860466 - N-C12-desoxymethylsphingosinebuy
 • 860465 - N-C24:1-desoxymethylsphinganinebuy
 • 860464 - N-C24:1-deoxysphinganinebuy
 • 860463 - N-C16-desoxymethylsphinganinebuy
 • 860462 - N-C16-deoxysphinganinebuy
 • 860461 - N-C12-desoxymethylsphinganinebuy
 • 860493 - 1-deoxysphinganinebuy
 • 860480 - C10 bisphosphonatebuy
 • 860468 - N-C24:1-desoxymethylsphingosinebuy
 • 860460 - N-C12-deoxysphinganinebuy
 • 860457 - N-C24:1-deoxysphingosinebuy
 • 870792 - D-threo-PPMPbuy
 • 857392 - (R)-FTY720-OMebuy
 • 857393 - THIbuy
 • 857395 - GT-11buy
 • 860459 - Adamantanyl GlcCerbuy
 • 860473 - 1-desoxymethylsphinganinebuy
 • 860479 - Adamantanyl Galactosyl(ß) Ceramidebuy
 • 860488 - Safingolbuy
 • 860470 - 1-deoxysphingosinebuy
 • 860477 - 1-desoxymethylsphingosinebuy

Inhibitors of Phospholipase D

 • 857370 - VU0155056buy
 • 857371 - VU0359595buy
 • 857372 - VU0285655-1buy

Inhibitors Of Carnitine Palmitoyltransferase

 • 870853 - ST1326buy